Югозападна България

Осоговска планина

Намира се в Югозападна Бълагрия на юг от град Кюстендил. Обхвоща по-голямата част от едноименната планина.По дълбоки долини се оттичат водите на река Битрица, Новоселска и Елешница. На место по билата и в долините има отделно стърчащи оголени скали, малки скални комплекси и ерозирани терени. В Осогово има букови гори, а в по-високите част и иглолистна растителност, а по билата тревни съобщаства. Най-голяма площ заемат буковите гори от обикновен бук и горун, на места стари букови гори с бял бор. Във високопланинския пояс сибирска хвойна.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org