Югозападна България

Влажни зони източно от София

Разположени близо до квартал Челопечене. Бреговете и дигите са обрасли с тръстика и широколистен папур. Откритата водна повърхност частично обрасла с роголистник и ръждавец. Заобиколени са от тополи,акация.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org