Южна България

Крумовица, Мост Арда и яз.Студен кладенец

Долини в средното течение на р.Крумовица и на вливащата се в нея р. Дюшун дере + прилежащите възвишения и склонове на Източни Родопи между селата Горна Кула и с.Чал. Речните брегове са в различна степен обрасли с крайбрежна дървесна растителност, главно тополи, върби, черна елша и др. Има много храстова растителност, предимно къпина, шипка идр. На места бреговета са стръмни откоси и ниски скали.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org