Северна България

Никополско плато и Обнова

Плато с карстов характер. По-голямата му част е заета от земеделски земи и сухолюбиви тревни съобщества и храсти. Широколистни смесени гори.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org