Северна България

Долното течение на река Янтра

Комплекс от 14 водни басейни превърнати в рибарници,заедно с прилежащите влажни терени и обработваеми площи.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org