Северна България

Района на Природен парк Русенски Лом

Дълбоко врязани в равнината каньони с меандри на река Русенски Лом и нейни притоци. Скали с много ниши и цепнатини.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org