Североизточна България

Хърсовска и Суха река

Обхваща скалисто суходолие на Хърсовска река, мястото представлява суха речна долина, където водите се губят в карстов терен. Голяма част от суходолието е покрита от първични дъбови гори от цер.Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър и полски клен.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org