Североизточна България

Котленска и Върбишка планина

Обхваща централния дял на Източна Стара планина. На изток достига до Върбишкия проход между с.Бероново и гр.Връбница. От главното било на планината към долините на реките Тича и Луда Камчия се спускат множество ясно оформени второстепенни биля със стръмни склонове и дълбоко врязани долини.Около две трети от района е покрит с широколистни гори, главно бук на места с габър. В западната част естествени смесени гори от бяла ела и обикновен бук. Останалата част е заета от открити пространства, използвани за пасища и селскостопански земи. Влажните зони заемат малка част. Единствената влажна зона е яз.Тича. В по-високата част на планината се срещат варовикови скали и карствови образувания.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org