Южна България

Долното течение на Марица

Намира се в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от гр.Харманли. В тази част реката формира дълбоко дефиле с вертикални саклни стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци. Горите са смесени предимно от цер и келяв габър с участие на средиземноморски ементи. Пасищата са частично обрасли с дарак и единични дървета. Част от мястото бе обхванато от пожари и сега тече процес на възстановяване на горите. По поречието на реката крайречната растителност е върба и елша.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org