Южна България

Района на яз. Овчарица и яз. Розов кладенец

Включва незамръзващ през зимата язовир а река Овчарица, източно то гр.Раднево, обграден от ниски хълмове с обработваема земя. Непосредствено до язовирната му стена се намира ТЕЦ-2. Към мястото се отнасят и намиращите се в съседство множестов по-малки водоеми, както и поречията на някои по-малки ерки. Язовирът е с открита водна площ, с полегати брегове и много малки плитчини, обрасли с водолюбива растителност предимно папур. Околните хълмове са обработваеми селскостопански земи, засаждани главно със зимна пшеница. На места се срещат ивици дървета с преобладаване на върба.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org