Южна България

Средното течение на Марица и нейните притоци

Участък от река Марица в района на гр.Първомай с околните крайречни местообитания и земеделски земи. От запад на изток територията се простира от селата Чалъковци и Поповци до Великан и Ябълково, а от север на юг от селата Мирово, Градина, Крушево и Добри дол до кв.Дебър, Караджалово и Скобелево. Крайречните гори са гловно то черна елша, върби, топола на места премесени с плантации от хибридна топола. Сред земеделските земи са разпръснати малки дъбови гори.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org