Южна България

Подножието на Западни Родопи

Намират се в югозападната част на Тракийската низина в близост до Пазарджик в подножието на Родопите. Обхваща ниски варовите безлестни хълмове и съседните открити пространатва на запад от пътя за Пещера на изток до р.Въча. На територията на мястото попадат и рибарниците до с.Триводици. Около 90% от територията на Бесапарските възвишения е заета от топлолюбиви тревни съобщества и обработваеми земи. Има отделни петна от широколистна растителност и смесени гори. Много лалугери.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org