Южна България

Западна Горнотракийска низина

Намират се в Горнотракийската низина между с.Цалапица и гр.Съединение. Представлява комплекс от изпозващи се за оризопроизводство оводнени полщи, обградени с ниски диги и канали, и валжни ливади, разположени в непосредствена близост до тях. На места каналите са обрасли с папур и тръстика.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org