Югозападна България

Национален парк Пирин

Обхваща по-високата част на планината Пирин изцяло ПП Пирин. Заострени върхове, стръмни урви и склонове. Покрита основно с гори и високопланински ливади и открити пространства. В субалпийския пояс клек, сибирска хвойна, синя боровинка. Иглолисният пояс главносмърз, бяла мура, бял бор, черен бор. При височна 900-1600м. букови гори. На по-ниско гори от горун, обикновен габър и мизийски бук.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org