Северна България

Централен Балкан

Скали, пещери, водопади, каньони. В нископланинския пояс — смесени широколистни гори от мизийски бук, габър, черен бор. Естествени гори от обикновен бук 100–250 годишни. Иглолистни гори от смърч, рядко от бяла мура.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org