Северна България

Деветашко плато и Микренски възвишения

Карстово плато, варовикови скали, въртопи, карстови блата, пропасти и пещери. 1/3 гори другото открити пространства. Широколаистни гори от цер, дъб. На места сребролитна липа, келяв габър.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org