Северна България

Река Видима и река Росица

Комплекс от влажни ливади, пасища, разположени на заравнени и слабо наклонени терени около р.Видима в района на гр.Априлци.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org