Югозападна България

Района на Кресненски и Орановски пролом

По долината на р.Струма в района на Кресненския пролом. На юг достига до с.Палат и Драката, на север до с.Крупник. На изток влизат част от подножията на Пирина, и част от малешевската планина на запад. Кр.Пролом е скалист комплекс, стръмни склонове, отвесни стени и скални местообитания. Смесени гори от космат дъб, келяв габър и мъждрян до 500м. над.в. На места гори от дървовоидна хвойна с поделс от червена хвойна. По южните склонове-вечнозелен пърнар. Космат дъб, върби, елши, черен бор.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org