Югозападна България

Национален парк Рила

Обхваща 50% от планината, изцяло попадат НП Рила и ПП Рилски манастир. Скали, ледникови езера, язовири. В алпийската зона предимно ливадни съобщества, клек, обикновена боровинка и къртълът. Поясът от иглолистни гори е от бяла мура, смърч и бял бор. В широколистните гори предимно бук.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org