Северна България

Района на река Вит

Обхваща система от карстови каньони във водосбора на р.Вит. Има ливади, пасища и дъбови гори, които са най-често смесени от цер и благун или цер и космат дъб.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org