Северозападна България

Понор планина

Обхаваща билната платовидна част на едноименната планина. На изток стига пролома на р.Искър от Церово до гара Лакатник. Обхваща предимно открити тревни пространства — пасища, ливади, широколистни гори от бук, смесени дъбови–габърови гори и скални венци и каменисти и карстови терени и в малка степен селскостопански площи.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org