Северозападна България

Западна Дунавска равнина

Остров на р.Дунав, покрит с млада дървесна растителност, големи пясъчни коси с върбови храсталаци.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org