Южна България

Района на Маджарово и яз.Ивайловград

Обхваща част от дълбоката тясна долина на р.Арда, заобиколена то ланински склоное и на места високи до 150м. скални масиви. Много скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Разнообразие от дървесна, харстова и тервиста растителност. Широколистни смесени гори от цер, благун, косват дъб, червена ховйна. В ограничена част преобладават храсталаци от драка.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org