Югозападна България

Славянка

Едноименната планина и част от Южен Пирин и част от западните склонове на Стъргач. Най-високия връх Гоцев връх. Славянка е изградена от мрамори, варовици,теренът е предимно карство. Бедна на течащи води има много карствои извори. В подножието дъбол пояс главно от храсталаци и келяв габър. Над тях мизийски бук, воден габър, черен бор. Царборисова ела. В иглолистния пояс черан мура.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org