Северозападна България

Видинско

Островът е обрасъл с храстова и дървесна растителност — предимно върби и тополи. Част от горите са тревърнат и в плантации от хибридна топола. Малка част от него е обработваема земя.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org