Северозападна България

Драгоман и Раяновци

Обхваща влажни ливади между гр.Драгоман и с.Цръклевци, включително Драгоманското балто, рида Чепън, а на юг кърстовите хълмове от Драгоман до землищата на селата Безден, Богюовци и Понор. Влажни ливади, през по-голямата част от тях преминават отводнителни канали, с върби и тополи, както и ивица от тръстика. В блатото типична блатна растителност и водни огледала.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org