Северна България

Долното течение на река Искър

Яз.Горни Дъбник и яз.Телиш и няклоко рибарника, заедно с прилежащите им територии в землищатана с.Г.Дъбник и Телиш. Заливни терени с масиви от тръстика, папур, пасища, храсти, малки горички.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org